BTB Salgs- og leveringsbetingelser for Carls.nu

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gjelder for samhandel mellom Carls.nu (etterfølgende kalt selger) og alle former for kjøpende bedriftskunder med adresse i Danmark, Norge og Sverige.

1. Tilbud, bestilling og aksept

Tilbud fra selger, som ikke angir særlig akseptfrist, bortfaller såfremt bestillingen eller overensstemmende aksept fra kjøper ikke er selger i hende innen 30 dager fra avgivelsen av tilbudet. Hvis ingenting annet er beskrevet, omhandler tilbudet alene uoppdelte bestillinger. Kjøperens ordrer og bestillinger av enhver art er kun bindende for selgeren når kjøperen har mottatt en skriftlig ordrebekreftelse. Avtaler om endringer i eller tillegg til den opprinnelige avtalen er ikke bindende for selgeren uten skriftlig bekreftelse fra selgeren.

 Kunden kan alene påberope seg innholdet i individuelle tilbud og/eller ordrebekreftelser som grunnlag for leveransen. Opplysninger som selgeren har fremsatt i brosjyrer, annonser, prislister på Internettet eller muntlig, er dermed uten relevans for leveransen.

2. Ytelse

Selgerens ytelse omfatter utelukkende det som fremgår av fakturaen/ordrebekreftelsen, og på nedenstående vilkår forplikter selgeren seg til å levere et produkt av sedvanlig god kvalitet for så vidt angår materiale og forarbeidning. Det tas forbehold for mellomsalg.

3. Levert mengde

Selger har rett til under- eller overlevering på opptil 10 %.

4. Levering

Med mindre annet uttrykkelig er avtalt, skjer levering fra selgers lager, slik at kjøperen bærer risikoen for hendelige begivenheter som rammer varene etter utlevering fra lageret. På ordrer som beløper seg til mindre enn til € 100, pålegges et småordretillegg på € 10.

5. Priser

Med mindre annet uttrykkelig er avtalt, gjelder prisen fra lager, ekskl. transport, forsikring, moms, toll og andre avgifter.

6. Prisendring

Alle priser er som utgangspunkt gjeldende i hele kalenderår; imidlertid kan selger til enhver tid endre brutto- så vel som nettopriser som følge av prisendringer fra underleverandører, kostnadsendringer, valutautsving samt endringer av toll, skatt osv.

7. Betalingsbetingelser

Med mindre annet uttrykkelig er avtalt, skal betaling skje i henhold til betalingsbetingelsene som er trykt på fakturaen. Hvis betaling ikke skjer rettidig, beregnes morarente på grunnlag av gjeldende regelverk. Selger gjør dessuten kunden oppmerksom på at det foretas løpende kredittvurdering av kredittkunder hos relevante kredittopplysningsbyråer.

8. Forsinkelse

Hvis levering ikke skjer til avtalt tid, kan kjøperen heve avtalen ved straks å reklamere til selger, jf. pkt. 12, såfremt forsinkelsen medfører vesentlig ulempe for kjøperen.

Såfremt forsinkelsen kun angår en del av en leveranse, kan kjøperen kun heve kjøpet for så vidt angår den forsinkede delen med tilbehør. Gjelder forsinkelsen varer som er produsert etter kjøpers anvisning, eller er varen av en beskaffenhet som vanligvis ikke lagerføres av selger, kan kjøper kun heve kjøpet hvis forsinkelsen medfører at kjøperens formål med kjøpet vil svekkes i vesentlig grad.

Såfremt forsinkelsen skyldes feil eller forsømmelser fra selgers side, samt at kjøper er påført et adekvat og dokumentert tap som følge av dette, har kjøper rett til erstatning, dog jf. pkt. 11. Ut over dette påtar ikke selgeren seg noe ansvar for forsinkelse eller følger av dette, liksom det ikke tilkommer kjøperen andre beføyelser i anledning av forsinkelsen.

9. Kreditormora

Hvis kjøperen, etter at leveringstiden er inntrådt, unnlater å hente ytelsen, er selgeren, etter på forhånd skriftlig å ha oppfordret på nytt til å avta ytelsen, berettiget til å foreta salg til tredjepart og anvende det innkommende beløpet til avskriving på tilgodehavende.

10. Mangler

Selger forplikter seg til å avhjelpe eventuelle dokumenterte mangler ved ytelsen som er levert av selger, som skyldes feil i materiale og/eller fremstilling, eller å foreta omlevering, såfremt kjøper rettidig og behørig har reklamert over dette under iakttakelse av de fastsatte bestemmelsene i pkt. 12 nedenfor, og innen utløpet av en frist på 12 måneder fra datoen for selgers levering til kjøper. Ansvar for mangler ved leveranser til byggeri opphører fem år etter at avleveringen av byggeriet hvor leveransen inngår har funnet sted, dog senest seks år etter overgivelsen av materialene til kjøper. Også i slike tilfeller kan selger kun holdes ansvarlig for mangler i det omfanget selgers egen leveranse er mangelfull, og dessuten kun i det omfanget som følger av selgerens kontraktsforhold med kjøperen. Selger er berettiget til å velge mellom avhjelping og omlevering. Kjøperen er forpliktet til å gi selgeren tilgang til avhjelping på avtalt tidspunkt.

11. Ansvarsfraskrivelse

Ut over det som er fastsatt i pkt. 10 vedrørende avhjelping eller omlevering, påtar ikke selger seg noe mangelansvar for den leverte ytelsen, liksom kjøperen ikke kan heve kjøpet eller kreve forholdsmessig avslag eller tilbakeholdelse av kjøpesummen, helt eller delvis, som følge av mangler. Selgers ansvar som følge av forsinkelse, jf. pkt. 8, kan ikke overstige et beløp svarende til 1 % av den avtalte betalingen for den forsinkede ytelsen for hver hele uke forsinkelsen har vart, og erstatningen kan maksimalt utgjøre 10 % av den avtalte betalingen.
For så vidt angår produktansvar, er selger kun ansvarlig for den skaden som den leverte ytelsen forvolder såfremt det godtgjøres at skaden skyldes feil begått av selger eller dennes ansatte. Selger er imidlertid aldri ansvarlig for indirekte skader og tap som f.eks. driftstap og tapt avanse. Selgers ansvar for skade forvoldt på andre gjenstander og personer kan ikke overstige DKK 1,0 mill. inkl. renter og kostnader pr. skade. Såfremt selger måtte bli pålagt erstatningsansvar som følge av kjøpers bruk av den leverte ytelsen, herunder ved videresalg, som går ut over selgers ansvar i medfør av denne bestemmelsen, er kjøperen forpliktet til å friholde selgeren for dette ansvaret, og kjøperen er dessuten forpliktet til å la seg saksøke ved den domstolen som behandler kravet mot selgeren.

12. Reklamasjon og undersøkelsesplikt

Det påhviler kjøperen senest 3 dager etter levering av selgerens ytelse å foreta en grundig undersøkelse av om ytelsen er i overensstemmelse med kjøpsavtalen. Fraktskader skal anmeldes til transportøren ved levering. Kjøperen er forpliktet til straks å reklamere over mangler som konstateres ved denne undersøkelsen, og kjøperen kan ikke senere påberope seg mangler som kunne ha blitt konstatert ved en slik undersøkelse. I tilfelle av at den leverte ytelsen lider av skjulte mangler, er kjøperen forpliktet til å reklamere over dette straks etter at mangelen konstateres eller burde konstateres. I motsatt fall er kjøperen avskåret fra å gjøre mangelen gjeldende. All reklamasjon skal skje skriftlig, og kjøper skal opplyse fakturanummer og dato for levering samt type og eventuelt produksjonsnummer på det mangelfulle produktet. Reklamasjonen skal dessuten inneholde en redegjørelse for mangelens omfang og beskaffenhet. Selger har rett til å kontrollere skader på skadestedet og til å foreta undersøkelse av mangelfulle deler, før denne tar stilling til reklamasjonen, herunder om mangelen er omfattet av selgerens avhjelpings- eller omleveringsplikt. Hvis kjøperen unnlater å oppfylle reglene fastsatt i de nærværende bestemmelsene, avskjæres denne for enhver beføyelse i anledning av selgerens misligholdelse.

Selger er berettiget til å oppkreve de faktiske utgiftene forbundet med reklamasjonsbehandlingen såfremt det kan påvises at de leverte materialene ikke er beheftet med feil og reklamasjonssaken dermed har oppstått som følge av andre forhold hos kunden.

13. Returnering av varer

Varer mottas kun i retur etter særskilt avtale med selger, og da kun mot et returneringsgebyr svarende til 25 % av varens fakturapris. Returvarer skal sendes til en adresse opplyst av selger, frakten betales av kjøper. Ønske om returnering av varer skal anmeldes til selger senest 3 måneder etter fakturadato. Varen som ønskes returnert skal være lagervare hos selgeren på returtidspunktet. Spesialproduserte varer tas ikke i retur.

14. Force majeure

Selger er ansvarsfri for manglende eller forsinket oppfyllelse av avtaler som skyldes force majeure, krig, opprør, borgerlige uroligheter, regjeringsinngrep eller inngrep av lokale myndigheter, brann, streik, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulle leveranser fra underleverandører, mangel på arbeidskraft, brensel, drivkraft eller noen annen årsak som ligger utenfor selgers kontroll og som vil kunne forsinke eller hindre fremstillingen og leveringen av selgerens ytelse. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidig ved én eller flere av de ovennevnte omstendighetene, utsettes leveringsfristen i et tidsrom svarende til hindringens varighet, og levering innenfor den forholdsmessig utsatte leveringstiden anses i den forbindelse for rettidig. Såfremt leveringshindringen påregnes å ville vedvare lenger enn fire uker, er så vel selger som kjøper berettiget til å annullere avtalen uten at dette skal anses for misligholdelse.

15. Eiendomsforbehold

Eiendomsretten til den leverte ytelsen tilkommer selgeren og overgår først til kjøperen når den fulle kjøpesummen er betalt.

16. Lovvalg og verneting

Enhver tvist mellom partene avgjøres ved de alminnelige domstolene og ved anvendelse av dansk rett. Tvisten skal etter selgers valg avgjøres ved Byretten i Viborg som rette verneting eller ved voldgift ved en av voldgiftene som er nedsatt av Det Danske Voldgiftsinstitut, i overensstemmelse med "Regler for behandling av saker ved Det Danske Voldgiftsinstitut". Voldgiftsretten skal ha sete i Viborg. Imidlertid skal tvister vedrørende mangler ved leveranser til byggeri behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anleggsvirksomhet.